Plankote

Plankote

Mimari projlerin daha doğru ve etkin bir şekilde tasarlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin detaylı durumunu, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur.

Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

İstenilen prezisyona göre yaklaşık 3-5 metre de bir detay noktası alınır. Ölçme işlemi bilgisayara veri transferi mümkün olan total station cihazlarıyla yapılır.

Plankotenin Kapsamı Nedir?

Yapılış amacına göre faklılık göstermesine rağmen genel olarak, binalar, yollar, alt ve üst yapılar (rogar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), şevler ve tüm arazi yapısı ölçülür.

Ölçmeler istenilen detayda yapılmaktadır. Bu detay genellikle arazi üzerine yapılacak projenin büyüklüğüne ve önemine göre değişmektedir. 3 m. ile 10 m. arasında alım sıklığı değişmektedir. Yine istenilen ölçekte çizimi gerçekleştirilmektedir.

Ölçek olarak 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 olarak ölçme gerçekleştirilir ve istenirse kağıt baskıya verilir.

Neden İhtiyaç Duyulur?

Bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesi önemlidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.

Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

  • Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir.
  • Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote Çalışmalarının Kullanım Alanları Nelerdir?

İnşaat Projeleri, Mimari Projeler

Plankote Çalışmaları Kimlere Hitap Eder?

İnşaat Firmaları, Mimarlık Firmaları, Peyzaj Firmaları, Kamu Kurumları.

Plankote çalışmaları ne zaman gereklidir ?

Plankote çalışmaları bir çok alanda kullanılmaktadır. Hemen hemen tüm inşaat projeleri, proje çalışması yapılacak alanın plankote ölçümlerini isterler. Plankote ölçümlerinde, “topoğrafik ölçüm” tanımının dışında, etrafta bulunan yollar ve binalar ölçülür. Çünkü projelendirilen arazinin üzerinde yapılacak olan tesis, konut veya herhangi bir yapı, yüksekliğini mevcut yoldan alacaktır. Bunun için projelendirme sürecinde etraf yolları önem arz eder.

Plankote çalışmaları, devlet kurumları hariç, özel firmalar için koordinatlı olması elzem değildir. Çünkü proje firmaları için, çalışma yapılacak sahanın konturu önemlidir. Devlet kurumları ve belediyeler, bu tür çalışmaları koordinatlı olarak ITRF veya ED50 olarak isteyebilirler. Çünkü bu kurumlar yapılan bu tür çalışmaları, koordinatlı bir pafta üzerinde arşivlerler.