İmar barışı hakkında sık sorulanlar

1) İmar barışı hangi yapıları kapsar?

31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2) Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Evet bağlanabilecek.

6) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

8) Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

11) Hazine ve 2B arazilerinde süreç nasıl işleyecek?

Tamamı yasal olmayan Hazine arazileri üzerinde ise ödemeler daha yüksek olacak. Burada Hazine arazisi rayiç bedelleri üzerinden önce yapının oturduğu arazinin bedeli ödenecek. Daha sonra diğer işlemler yapılacak. Arazi bedelleri Bakanlar Kurulu ve Hazine tarafından hazırlanacak uzun vadeli ödeme planları ile ödenebilecek. 2B’de ise arsa tapusunu alınmış ancak binasını yasallaştırmayanlar binalarını yasal hale getirebilecek.

12) Depreme dayanıklı binalar da sisteme girecek mi? Burada eleme nasıl olacak?

Mühendislik ve yapı denetim firmaları tarafından yapılan denetimde binanızın beton sınıfı eğer C-15 altındaysa imar affına dahil olamayacaksınız. Onların tamamen yıkılması söz konusu olacak.